...

QTMA – Qualified Trade Mark Administrator


Generelt om QTMA uddannelsen

I 2011 etablerede DIFI et uddannelsesforløb til medarbejdere, der beskæftiger sig med formalitetssagsbehandling i varemærkebureauer og danske virksomheders varemærkeafdelinger.

QTMA uddannelsen tilvejebringer fagligt kompetente og praktisk velfunderede danske administrative varemærkemedarbejdere og sikrer administrativ specialistbistand til danske varemærkevirksomheder.

Hele QTMA-uddannelsesforløbet består af følgende kurser:

Ved begge eksamener benyttes karakterskalaen bestået / ikke bestået.

Det er endvidere en betingelse for opnåelse af titlen, at man kan dokumentere mindst 3 års praktisk erfaring med varmærkebehandling. Desuden skal QTMA’erne overholde DIFI’s Code of Conduct. De varemærkeadministratorer, der får tildelt QTMA-titlen, har eneret til at benytte forkortelsen “QTMA”. På DIFI’s hjemmeside findes et skema, der skal anvendes ved ansøgning om tildeling af QTMA-titlen. Code of Conduct kan ligeledes findes på DIFI’s hjemmeside.

DIFI anbefaler, at kurserne tages i den nævnte rækkefølge. Det er ikke et krav at have en bestemt akademisk eller anden uddannelse.

For at opretholde et højt fagligt niveau i undervisningsforløbet og for at sikre, at den enkelte deltager opnår optimalt udbytte af undervisningen, er det væsentligt, at man følger det uddannelsesforløb, som DIFI anbefaler.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.