...

Cookie- og privatlivspolitik

Oplysning om behandling af personoplysninger

Dataansvarlige

Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse (DIFI) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:

DIFI F.M.B.A.
Byengen 144
2980 Kokkedal
Danmark
CVR nr.: 20381736

Telefon: +45 5380 1736
Mail: difi@difi.dk

Oversigt over kategorier af personoplysninger, formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

DIFI udfører flere forskellige opgaver, hvorfor DIFI behandler oplysninger om forskellige persongrupper til forskellige formål.

Du kan nedenfor finde en oversigt over hvilke personoplysninger DIFI behandler om hvilke persongrupper. Her kan du også finde formålene med vores behandling og de relevante retsgrundlag fra Databeskyttelsesforordningen (DBF) og Databeskyttelsesloven (DBL) for behandlingen.

Persongruppe

Igangværende kursister og kursister, som er begyndt, men ikke har fuldført hele CDPA-, QIPA- eller QTMA-uddannelsen.

Personoplysninger

Navn, firmaoplysninger (telefon, e-mail, adresse, firmanavn, fakturerings-e-mail), medlemskab af DIP/ADIPA/DAIPA, eksamensresultat, tilmeldingsdato, eksamensbeviser, kursusbeviser og certifikater, eksamensopgave (skriftlig).

Formål

Behandling mhp. at tilføje dig til kursuslisten.

Behandling mhp. at fakturere din deltagelse.

Behandling mhp. at senere kunne udstede dit eksamensbevis.

Behandling mhp. at genoptage dig på uddannelsen efter en pause.

Retsgrundlag

DBF, artikel 6(1)(b), da behandling er nødvendig for at opfylde aftalen om kursusdeltagelse med dig.

Behandling mhp. at kontakte dig vedr. kommende kurser i kursusrækken.

DBF, artikel 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig for at varetage vores legitime interesse i at informere dig om kommende kurser.

Kursister, som har afsluttet en hel CDPA-, QIPA- eller QTMA-uddannelse.

Navn, firmaoplysninger (telefon, e-mail, adresse, firmanavn, fakturerings-e-mail), medlemskab af DIP/ADIPA/DAIPA, eksamensresultat, tilmeldingsdato, eksamensbeviser, kursusbeviser og certifikater, eksamensopgave (skriftlig).

Behandling mhp. at opbevare dit eksamensbevis til brug for DIFI-medlemskab.

Behandling mhp. at kunne udstede et nyt eksamensbevis, hvis du mister dit eksemplar.

DBF, artikel 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig for at varetage vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig DIFI-medlemskab efter uddannelsens afslutning samt at kunne hjælpe dig med at sikre dit eksamensbevis.

Behandling mhp. at kontakte dig vedr. relevante kurser og DIFI-arrangementer.

DBF, artikel 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig for at varetage vores legitime interesse i at informere dig om nye kurser.

DIFI-medlemmer

Navn, firmaoplysninger (telefon, e-mail, adresse, firmanavn, fakturerings-e-mail) (samt oplysningerne under ”Kursister, som har afsluttet en hel CDPA-, QIPA- eller QTMA-uddannelse”, hvis du har DIFI-medlemskab på baggrund af et afsluttet kursus).

Behandling mhp. at opføre dig på listen over DIFI-medlemmer.

Behandling mhp. fakturering for DIFI-medlemskab.

DBF, artikel 6(1)(b), da behandling er nødvendig for at opfylde aftalen om DIFI-medlemskab med dig.

Behandling mhp. at kontakte dig vedr. relevante kurser og DIFI-arrangementer

DBF, artikel 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig for at varetage vores legitime interesse i at informere dig om nye kurser.

Undervisere

Undervisningsbeviser, kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail, firmanavn, fakturaoplysninger eller (ved betaling som B-indkomst) kontonummer og CPR nr.

Behandling mhp. at administrere dine kurser og kontakte dig herom.

Behandling mhp. at betale dig for afholdelse af kurser og ved betaling som B-indkomst til indberetning til SKAT

DBF, artikel 6(1)(b), da behandling er nødvendig for at opfylde aftalen om undervisning med dig.

Behandling af CPR nr. mhp. at indberette B-indkomst til SKAT.

DBL § 11, stk. 2, nr. 1, da indberetningen er nødvendig for vores oplysningsforpligtelse over for SKAT af indkomstrelaterede oplysninger i medfør af skattelovgivningen.

Personer, som indsender spørgsmål via kontaktformularen

Kontaktoplysninger, herunder navn, firmanavn, e-mail, telefonnummer.

Behandling mhp. at besvare din henvendelse.

DBF, artikel 6(1)(a), da du anses som at give samtykke til behandlingen af dine personoplysninger ved indsendelse af en kontaktformular.

Personer, der deltager i DIFI’s seminarer

Navn, firmaoplysninger (telefon, e-mail, adresse, firmanavn, fakturerings-e-mail), medlemskab af DIFI eller ikke, kursusbevis.

Behandling mhp. at tilføje dig til seminarets deltagerliste.

Behandling mhp. at fakturere din deltagelse.

Behandling mhp. at senere kunne udstede dit kursusbevis.

DBF, artikel 6(1)(b), da behandling er nødvendig for at opfylde aftalen om kursusdeltagelse med dig.

Behandling mhp. at kontakte dig vedr. kommende seminarer og kurser.

DBF, artikel 6(1)(f), da behandlingen er nødvendig for at varetage vores legitime interesse i at informere dig om kommende seminarer.

Personer, der står på konkrete kursers interesseliste efter eget ønske

Navn, firmaoplysninger (telefon, e-mail, adresse, firmanavn).

Behandling mhp. at informere dig om, at et konkret kursus er fastlagt med datoer og er åbnet for tilmelding.

DBF, artikel 6(1)(a), da du anses som at give samtykke til behandlingen af dine personoplysninger ved indsendelse af mail med ønske om underretning.

Bemærk venligst; vi opfordrer dig til aldrig at indsende følsomme oplysninger igennem vores kontaktformular, i fritekst-feltet i tilmeldingsmodulet eller på anden vis fremsende følsomme oplysninger til os.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Kursusdeltagere:

Når du tilmelder dig et kursus hos DIFI, oplistes dit navn og firmanavn på en deltagerliste, som underviseren modtager. Dine kontaktoplysninger deles med underviseren, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med f.eks. eksamen.

Dine oplysninger deles ikke med andre kursister.

Ved bestået afsluttende eksamen og certificering i ét af uddannelsesforløbene (CDPA, QIPA, QTMA), videregiver vi dit navn og din virksomheds kontaktoplysninger til en forhandler af gaveartikler, hvorfra du vil modtage en flaske champagne til fejring af certifikatet.

Hvis du i forbindelse med tilmelding har angivet, at du er medlem af DAIPA, videregiver vi dit navn og firmanavn til DAIPA ved bestået eksamen, så din eksamen kan blive fejret af DAIPA.

Databehandlere og overførsel til tredjelande

Vi anvender databehandleren Visma e-conomic A/S i forbindelse med regnskabsopgaver. Vi udfører de nødvendige tilsyn med vores databehandler og har sikret den nødvendige databehandleraftale. I det omfang vores databehandler benytter underdatabehandlere i tredjelande, sikrer vi os, at det nødvendige overførselsgrundlag er til stede.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager dine personoplysninger fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger med henblik på at opfylde en aftale med dig. Personoplysninger behandlet til dette formål, vil vi opbevare, så længe det er nødvendigt. Typisk er det nødvendigt at opbevare oplysningerne i 5 år efter, at din aftalerelation med DIFI ophører. Dette gør vi for at overholde vores forpligtelser efter bogføringsloven. Din aftalerelation med DIFI kan f.eks. bestå i, at du er DIFI-medlem, du bruger en af vores ydelser eller du er underviser hos DIFI.

Vi kan også behandle dine personoplysninger med henblik på at markedsføre DIFI’s ydelser til dig. Vi opbevarer personoplysninger til dette formål så længe du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra DIFI. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til markedsføring, vil vi opbevare dine personoplysninger i 2 år herefter for at kunne dokumentere, at vi har indhentet et lovligt samtykke, jf. markedsføringsloven.

Vi opbevarer personoplysninger relateret til din eksamen, f.eks. dit eksamensbevis. Denne type oplysninger gemmer vi i 10 år efter eksamensbevisets udstedelse, så du kan henvende dig, hvis du mister beviset.

Vi sletter henvendelser, som vi har modtaget via vores kontaktformular, efter korrespondancen er afsluttet.

Retten til at trække samtykket tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via de oplysninger, som fremgår ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DIFI behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

09.01.2023

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.