...

Vedtægter

Vedtægter af 30. november 2021 for Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) FMBA


Indhold

  • Navn, hjemsted og formål
  • Medlemskab og kontingent
  • Code of Conduct
  • Bestyrelse
  • Generalforsamling
  • Kursusledere og sekretariat
  • Regnskab og revision
  • Tegningsregel og hæftelse
  • Opløsning

§1 Navn, hjemsted og formål

1.1.

Foreningens navn er Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) FMBA. DIFI blev stiftet den 20. august 1996 af Dansk Forening for Industriens Patent- og Varemærkespecialister (DIP), De Danske Patentagenters Forening (Patentagentforeningen), Patent- og Varemærkestyrelsen og Licensing Executives Society Scandinavia (LES Scandinavia).

1.2.

Foreningens hjemsted er Lyngby- Taarbæk kommune.

1.3.

Foreningens formål er at etablere og gennemføre immaterialretlig uddannelse fortrinsvis for sagsbehandlere, patentadministratorer og varemærkeadministratorer fra Patent- og Varemærkestyrelsen, danske patent- og varemærkebureauer og danske virksomheders patent- og varemærkeafdelinger samt at tage initiativ til og/eller gennemføre dermed beslægtede uddannelsesaktiviteter. DIFI kan blandt andet organisere en post graduate uddannelse, som efter beståede eksamener og erhvervelse af CDPA-medlemskab af DIFI kan føre til tildeling af titlen Certificeret Dansk Patentagent (CDPA). CDPA uddannelsen skal omfatte den basale viden, som enhver dansk patentagent bør have for kunne rådgive på et forsvarligt fagligt niveau. Forkortelsen CDPA er registeret som fællesmærke. Retten til at bruge fællesmærket CDPA er betinget af CDPA-medlemskab af DIFI, jf. § 2.3. DIFI organiserer også et uddannelsesforløb for danske administrative patentmedarbejdere, som efter beståede eksamener og erhvervelse af QIPA-medlemskab af DIFI kan føre til tildeling af titlen Qualified Intellectual Property Administrator (QIPA). QIPA-uddannelsen skal tilvejebringe fagligt kompetente og praktisk velfunderede danske administrative patentmedarbejdere, som er med til at sikre administrativ specialbistand til danske patentvirksomheder. Forkortelsen QIPA er registreret som fællesmærke. Retten til at bruge fællesmærket QIPA er betinget af QIPA medlemskab af DIFI, jf. 2.4. DIFI organiserer også et uddannelsesforløb for danske administrative varemærkemedarbejdere, som efter beståede eksamener og erhvervelse af QTMA-medlemskab af DIFI kan føre til tildeling af titlen Qualified Trade Mark Administrator (QTMA). QTMA-uddannelsen skal tilvejebringe fagligt kompetente og praktisk velfunderede danske administrative varemærkemedarbejdere, som er med til at sikre administrativ specialbistand til danske varemærkevirksomheder. Forkortelsen QTMA er registreret som fællesmærke. Retten til brug af fællesmærkes QTMA er betinget af QTMA-medlemskab af DIFI, jf. § 2.5.

1.4.

DIFI er en non-profit organisation. Det indebærer, at det ikke er meningen, at DIFI gennem oppebæres af et løbende overskud ved alle sine aktiviteter skal oparbejde en stedse større og større foreningsformue. DIFI skal dog gennem almindelig konsolidering, herunder gennem kontingent-indbetalingerne, kunne etablere og vedligeholde en egenkapital, der efter bestyrelsens skøn står i et rimeligt forhold til DIFIs til enhver tid bærende aktiviteter og dermed forbundne risici. Skulle DIFIs egenkapital mod forventning komme til at overstige det, der må anses for en efter forholdene rimelig konsolidering, skal bestyrelsen være bemyndiget til at anvende de overskydende midler på en måde, som i relation til DIFIs formål kan anses for fagligt relevant.


§2 Medlemskab og kontingent

2.1.

DIFI har 5 former for medlemskab, nemlig almindeligt personligt medlemskab, CDPA-medlemskab, QIPA-medlemskab, QTMA-medlemskab og institutionelt medlemskab.

2.2.

Enhver fysisk person, der er fuldtidsbeskæftiget som patent- eller varemærkesagsbehandler, kan søge om almindeligt personligt medlemskab. Det er op til bestyrelsen at tage stilling til alle ansøgninger om almindeligt personligt medlemskab. Almindelige personlige medlemmer skal betale et efter forholdene rimeligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

2.3.

Enhver fysisk person, der har bestået CDPA-uddannelsens eksamener, jf. § 1.3, kan søge om CDPA-medlemskab. CDPA-medlemskab kan kun gives til ansøgere, der kan dokumentere solid praktisk erfaring som patentsagsbehandlere. Det er op til bestyrelsen at tage stilling til alle ansøgninger om CDPA-medlemskab. Bestyrelsen skal sikre sig, at ansøgerne har den fornødne praktiske erfaring. Bestyrelsen kan udarbejde vejledende retningslinjer for, hvornår ansøgerne skal anses for at have den krævede praktiske erfaring. CDPA-medlemmer skal betale et efter forholdene rimeligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

2.4.

Enhver fysisk person, der har bestået QIPA-uddannelsens eksamener, jf. § 1.3, kan søge om QIPA-medlemskab. QIPA-medlemskab kan kun gives til ansøgere, der kan dokumentere solid praktisk erfaring som patentadministrator. Det er op til bestyrelsen at tage stilling til alle ansøgninger om QIPA-medlemskab. Bestyrelsen skal sikre sig, at ansøgerne har den fornødne praktiske erfaring. Bestyrelsen kan udarbejde vejledende retningslinjer for, hvornår ansøgerne skal anses for at have den krævede praktiske erfaring. QIPA-medlemmer skal betale et efter forholdene rimeligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

2.5.

Enhver fysisk person, der har bestået QTMA-uddannelsens eksamener, jf. §1.3 kan søge om QTMA-medlemskab. QTMA-medlemskab kan kun gives til ansøgere, der kan dokumentere solid praktisk erfaring som varemærkeadministrator. Det er op til bestyrelsen at tage stilling til alle ansøgninger om QTMA-medlemskab. Bestyrelsen skal sikre sig, at ansøgerne har den fornødne praktiske erfaring. Bestyrelsen skal udarbejde vejledende retningslinjer for, hvornår
ansøgerne skal anses for at have den krævede praktiske erfaring. QTMA-medlemmer skal betale et efter forholdene rimeligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

2.6.

Fagligt relevante institutioner og foreninger såsom Dansk Forening for Industriens Patent og Varemærkespecialister (DIP), De Danske Patentagenters Forening (Patentagentforeningen), Patent- og Varemærkestyrelsen og Danish Association of Intellectual Property Administrators kan efter bestyrelsens skønsmæssige afgørelse optages som institutionelle medlemmer. Ansøgning om institutionelt medlemskab skal stiles til foreningens bestyrelse. Institutionelle medlemmer skal betale et efter forholdene rimeligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

2.7

Bestyrelsen vedligeholder og offentliggør en liste over CDPA-, QIPA- og QTMA- medlemmer (Listen).

2.8.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Hvis et medlem er mere end tre måneder forsinket med betaling af kontingent og har undladt at betale på trods af påmindelse – herunder påmindelse fremsendt som e-mail, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af medlemmet, herunder sletning fra Listen.

2.9.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves for et regnskabsår ad gangen uanset indmeldelsestidspunktet.


§3 Code of Conduct

Bestyrelsen skal udarbejde og vedtage en Code of Conduct for DIFIs almindelige personlige medlemmer og DIFIs CDPA-, QIPA- og QTMA-medlemmer. Hvis et medlem i væsentlig grad handler i strid med reglerne i Code of Conduct, kan bestyrelsen tildele medlemmet en advarsel eller ekskludere medlemmet, herunder sletning fra medlemslisten.


§4 Bestyrelse

4.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

4.2.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. De institutionelle medlemmer kan i fællesskab vælge op til 6 bestyrelsesmedlemmer. De almindelige personlige medlemmer, CDPA-, QIPA- og QTMA-medlemmerne kan i fællesskab vælge 1 bestyrelsesmedlem, der selv skal være almindeligt personligt medlem, CDPA-, QIPA- eller QTMA-medlem. For hvert bestyrelsesmedlem kan der vælges en suppleant. Bestyrelsens medlemmer og suppleanterne kan genvælges.

4.3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der skal være en formand og en kasserer. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst to af de øvrige medlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de i afstemningerne deltagende medlemmer. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller deres suppleanter er til stede.

4.4.

Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.


§5 Generalforsamling

5.1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvert almindeligt personligt medlem, hvert CDPA-, QIPA- og hvert QTMA-medlem har en stemme på generalforsamlingen. Hvert institutionelt medlem har 25 stemmer på generalforsamlingen. Afgivelse af stemmer kan ske ved personligt fremmøde eller i henhold til fuldmagt. Eventuel fuldmagt skal dokumenteres på en efter dirigentens opfattelse forsvarlig måde. De af de institutionelle medlemmer i medfør af 4.2 valgte bestyrelsesmedlemmer skal som udgangspunkt anses for at have fuldmagt til at repræsentere de institutionelle medlemmer, der har valgt dem.

5.2.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer kræver dog mindst ¾ af de afgivne stemmer.

5.3.

Ordinære generalforsamlinger skal afholdes senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent og referent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Fastsættelse af kontingent for i) personlige medlemmer, ii) CDPA- medlemmer, QIPA-medlemmer og QTMA-medlemmer og iii) institutionelle medlemmer
e) Behandling af stillede forslag
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter
g) Valg af revisor
h) Eventuelt

5.4.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis mindst 50 % af de almindelige personlige medlemmer, mindst 50 % af CDPA-medlemmerne, mindst 50 % af QIPA-medlemmerne, mindst 50 % af QTMA-medlemmerne eller mindst 50 % af de institutionelle medlemmer skriftligt anmoder om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling om nærmere angivne emner, skal bestyrelsen inden 30 dage efter modtagelsen af anmodningen indkalde til den ønskede ekstraordinære generalforsamling.

5.5.

Indkaldelse til en generalforsamling kan ske ved opslag på foreningens hjemmeside mindst 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal sendes til foreningen senest 30 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlinger skal afholdes i Danmark.

Bestyrelsen bestemmer hvor og hvornår. Bestyrelsen kan gøre adgang til generalforsamlingen betinget af forudgående tilmelding i rimelig tid inden generalforsamlingens afholdelse. For så vidt angår almindelige personlige medlemmer, CDPA-medlemmer, QTMA-medlemmer og QIPA-medlemmer, kan indkaldelsen begrænses til de medlemmer, der har meddelt DIFI en e-mail adresse, hvortil indkaldelsen kan sendes.


§6 Kursusledere og sekretariat

6.1.

Bestyrelsen kan udpege en eller flere kursusledere, som mod betaling af et af bestyrelsen fastsat vederlag skal være ansvarlige for den faglige del af de kurser, for hvilke de er blevet udpeget som kursusledere.

6.2.

Bestyrelsen kan indgå aftaler om varetagelse af sekretariatsopgaver mod betaling af vederlag.


§7 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni bortset fra regnskabsåret 2008, der løber fra den 1. januar 2008 til den 30. juni 2008.

Regnskabet skal revideres af en revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret revisor.


§8 Tegningsregel og hæftelse

8.1.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

8.2.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.


§9 Udlodning af midler til medlemmer

9.1

Hvis forslag herom er fremsat af foreningens bestyrelse med tilslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer, kan der på foreningens ordinære generalforsamling med simpelt stemmeflertal og forudsat tilslutning fra mindst 60% af samtlige foreningens medlemmer træffes beslutning om, at den del af foreningens frie reserver, som ifølge årsrapporten vedtaget på pågældende ordinære generalforsamling overstiger kr. 2,5 mio., skal udloddes ved kontant udbetaling direkte til foreningens medlemmer efter den fordeling, som fremgår af forslaget. Bestyrelsen må kun fremsætte et sådant forslag, hvis bestyrelsen finder, at foreningen efter udbetalingen fortsat vil have et forsvarligt kapitalberedskab under hensyn til foreningens økonomiske stilling, og at udlodningen ikke sker til skade for foreningens kreditorer. Det er endvidere en forudsætning, at fordelingen blandt medlemmerne er baseret på saglige principper.

9.2.

Nærværende bestemmelse udelukker ikke, at foreningen f.eks. yder rabat på kurser m.v. til, eller afholder arrangementer der er gratis for, foreningens medlemmer.


§10 Opløsning

Opløsning af foreningen kræver, at mindst 75 % af de institutionelle medlemmer på en generalforsamling stemmer for beslutningen om opløsning. I forbindelse med en sådan beslutning skal der træffes beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler. Beslutningen om anvendelse af foreningens midler træffes i henhold til de almindelige regler om vedtagelse af generalforsamlingsbeslutninger.


Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 30. august 1996.

Ændret på generalforsamlinger i

maj 1998, maj 1999, maj 2004, september 2006, juni 2008, oktober 2008, november 2011, marts 2012, november 2013, november 2014, november 2015, den 11. november 2020 og den 30. november 2021.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.