...

CDPA – Certificeret Dansk Patent Agent


Generelt om CDPA-uddannelsen

For at sikre danske virksomheder kvalificeret patentbistand fra professionelle patentkonsulenter har DIFI siden 2003 tilbudt et fuldt uddannelsesforløb til medarbejdere i patentbureauer og danske virksomheders patentafdelinger.

Etablering af et samlet uddannelsesforløb til opnåelsen af titlen Certificeret Dansk Patentagent (CDPA) har dels til formål at tilvejebringe fagligt kvalificerede og praktisk velfunderede danske patentmedarbejdere, dels at støtte indlæringen af grundlæggende juridiske og patentretlige begreber hos dem, som stiler mod EPA-titlen (European Patent Attorney). CDPA-titlen kan tildeles patentagenter, der har bestået uddannelsesforløbets eksamener. Det er endvidere en betingelse for opnåelse af titlen, at man kan dokumentere mindst 3 års praktisk erfaring med patentsagsbehandling og/eller rådgivning i en rådgivningsvirksomhed eller i en udviklingsafdeling/stabsfunktion. Titlens opretholdelse forudsætter medlemskab af DIFI som personligt medlem. Som personlige medlemmer af DIFI skal CDPA’erne overholde DIFI’s Code of Conduct. De patentagenter, der får tildelt CDPA-titlen, har eneret til at benytte forkortelsen “CDPA”. På DIFI’s hjemmeside findes et skema, der skal anvendes ved ansøgning om tildeling af CDPA-titlen. Code of Conduct kan ligeledes findes på DIFI’s hjemmeside.

Hele CDPA-kursusforløbet består af følgende kurser:

DIFI anbefaler, at kurserne tages i den nævnte rækkefølge. Det er ikke et krav at have en bestemt akademisk eller anden uddannelse. Kurserne er således åbne for alle.

For at kunne blive tildelt CDPA-titlen skal man have bestået alle fem eksamener:

For at opretholde et højt fagligt niveau i undervisningsforløbet og for at sikre, at den enkelte deltager opnår optimalt udbytte af undervisningen er det væsentligt, at man følger det uddannelsesforløb, som DIFI anbefaler (ovenfor).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.