...

 QIPA – Qualified Intellectual Property Administrator


Generelt om QIPA uddannelsen

I 2006 etablerede DIFI et uddannelsesforløb til medarbejdere, der beskæftiger sig med formalitetssagsbehandling i patentbureauer og danske virksomheders patentafdelinger.

QIPA uddannelsen tilvejebringer fagligt kompetente og praktisk velfunderede danske administrative patentmedarbejdere og sikrer administrativ specialistbistand til danske patentvirksomheder.

Hele QIPA-uddannelsesforløbet består af følgende kurser:

Ved alle 3 eksamener benyttes karakterskalaen bestået / ikke bestået.

Det er endvidere en betingelse for opnåelse af titlen, at man kan dokumentere mindst 3 års praktisk erfaring med patentsagsbehandling. Desuden skal QIPAerne overholde DIFIs Code of Conduct. De patentadministratorer, der får tildelt QIPA-titlen, har eneret til at benytte forkortelsen “QIPA”. På DIFI’s hjemmeside findes et skema, der skal anvendes ved ansøgning om tildeling af QIPA-titlen. Code of Conduct kan ligeledes findes på DIFIs hjemmeside.

DIFI anbefaler, at kurserne tages i den nævnte rækkefølge. Det er ikke et krav at have en bestemt akademisk eller anden uddannelse.

For at opretholde et højt fagligt niveau i undervisningsforløbet og for at sikre, at den enkelte deltager opnår optimalt udbytte af undervisningen, er det væsentligt, at man følger det uddannelsesforløb, som DIFI anbefaler.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.