...

Til alle DIFI-medlemmer

Dato

Tirsdag den 30. november 2021.

Tid

Kl. 16.00

Sted

Bugge Valentin, Havnegade 25, 1058 København K

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
a) Valg af dirigent og referent
b) Formandens beretning
c) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d) Fastsættelse af kontingent for a) personlige medlemmer, b) CDPA-medlemmer, 
QIPA-medlemmer og QTMA-medlemmer og c) institutionelle medlemmer.
e) Behandling af stillede forslag
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

Ændring af vedtægternes pkt. 1.1, første punktum, til ”Foreningens navn er Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) FMBA”, idet ”FMBA” dermed tilføjes foreningens navn.

Begrundelse: Foreningen blev efter den ordinære generalforsamling i 2020 omfattet af og registreret i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheder. Denne lovs § 6, stk. 6, stiller krav om, at foreningens navn indeholder oplysning om den ansvarsbegrænsning, som følger af vedtægternes § 8.2, hvorefter der ikke påhviler foreningens medlemmer eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. Dette krav opfyldes ved det anførte vedtægtsændringsforslag ved tilføjelsen i foreningens navn af forkortelsen ”FMBA”, som står for forening med begrænset ansvar.”.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter
g) Valg af revisor
h) Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen og sekretariat
Vivi Søe-Pedersen

Hent indkaldelsen som pdf her >

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.